Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Załącznik do uchwały nr 02/2012/2013
Rady Rodziców ZSO Strzelin


REGULAMIN
Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie

Rozdział I
Cele i zadania Rady Rodziców

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :
1)Szkole - należy przez to rozumieć  Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gimnazjum Dwujęzyczne w Strzelinie,
2)Statucie -należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
3)Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych,
4)Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły
5)Radzie Oddziałowej - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
6)Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, księgowym, sekretarzu , skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Księgowego, Sekretarza i Skarbnika Rady,
7)Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady
8)Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisje Rewizyjna Rady,
9)reprezentatywności - rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału szklonego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwanych dalej rodzicem.

§2

1.Podstawowym celem rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
2.Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,
2)zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,
3)formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,
4)finansowanie i organizacyjne wspierane działalności statutowej szkoły,
5)wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
6)organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.
Rozdział II

§3
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1.Wybory do  Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2.Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor szkoły
3.Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się trzech rodziców uczniów danego oddziału.
4.W wyborach do Rad Oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5.Wybory do Rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6.Wybory do Rady Oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
7.Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do Rady Oddziałowej:
a)Powołanie komisji skrutacyjnej,
b)Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
c)Nadzorowanie przebiegu głosowania
d)Podanie wyników głosowania

8.Zadania komisji skrutacyjnej:
a)Przygotowanie kart do głosowania ,
b)Przeprowadzenie głosowania ,
c)Policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
9.Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
10.Zgłoszenie kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
11.Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
12.Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może byc mniejsza niż trzech.
13.W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
14.Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach  do głosowania.
15.Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
16.Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
17.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejna turę głosowania.
18.Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu  przekazuje  Przewodniczącemu Rady Rodziców.
19.Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego.
§4
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców :
1.Wybory przedstawiciela danego oddziału do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2.Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
3.W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
4.Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
5.W głosowaniu jawnym rodzice głosują poprzez podniesienie ręki.
6.Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców  z danego oddziału w głosowaniu jawnym.
7.Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w §1.
8.Wybory przedstawiciela oddziału do  Rady Rodziców przeprowadza wychowawca klasy.
9.Zadania wychowawcy oddziału podczas  wyborów do rady rodziców:
a)przyjmowanie zgłoszeń  kandydatur  do Rady Rodziców
b)przeprowadzenie głosowania
c)policzenie głosów i podanie wyników głosowania

10.Zgłoszenie kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
11.W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
12.Kandydat do rady rodziców musi  wyrazić  zgodę na kandydowanie.
13.Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków Rady Oddziałowej.
14.Za wybranego przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
15.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych rzez kandydatów przeprowadza się kolejna turę głosowania.
16.Z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza  protokół , który Przewodniczący, po podpisaniu, przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców .
17.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w §3 i §4.
§5
1.Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym :
1)Prezydium rady
2)Komisję rewizyjną rady
2.W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada wchodzą :
1.Przewodniczący
2.Wiceprzewodniczący
3.Księgowa
4.Sekretarz
5.Skarbnik
6.1-8 Członków
3.W skład Komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:
1.Przewodniczący
2.Sekretarz
3.1-3 Członków.
§6
1.Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
2.Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.
3.O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady               w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowany, terminem zebrania.
4.W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu Członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
5.Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych rad oddziałowych, lub Dyrektora.
6.Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2-5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych.
7.Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
8.W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział III
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§7

1.Kompetencję Rady określają przypisy ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.
2.Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół Rodziców uczniów szkoły.
3.Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a.Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu sprawującego nadzór nad szkołą.
b.Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
c.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
d.Opiniowanie szkolnego zestawu nauczania i podręczników.
e.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
f.Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
g.Udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły.
h.Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Nauczycieli i Dyrektora szkoły
i.Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły.
j.Uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian.
k.Zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Rady po zdaniu sprawozdania prze Komisję Rewizyjną Rady i przestawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
l.Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przypisy ustawy z dn. 7 września 1991 r. O systemie oświaty, ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.

§8

1.Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w §6 ust. 2 pkt. 2 i 10
2.Do podstawowych zadań prezydium należy:
a.Bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady.
b.Realizacja preliminarza Rady.
c.Wykonywanie uchwał Rady.
d.Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Oddziałowych.
e.Koordynowanie prac Rad Oddziałowych.
f.Nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę.
g.Zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady

3.Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.
4.W imieniu rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi  podpisują dwaj  członkowie prezydium: Przewodniczący lub Sekretarz oraz Skarbnik lub Wiceprzewodniczący


§9

1.Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium
2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności :
a.Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami
b.Przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli
c.Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady
d.Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę
3.Komisja rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej trzech osób, powoływanych na wniosek Przewodniczącego.
4.Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są zobowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
5.Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium.
6.Protokół przed przedstawieniem go w Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.
§10

1.Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2.Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. Szczegółowy zakres ich  zadań i obowiązków, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
3.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§11

1.Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
2.Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
3.Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych  Komisji Rewizyjnej.

§12

1.Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów szkoły.
2.Do zadań rady Oddziałowej należy w szczególności:
a.Realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego
b.Prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli
c.Występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał
d.Informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontroli Komisji Rewizyjnej
3.Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.


Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§13

1.Źródłem Funduszy Rady są:
a.Dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych
b.Dotacje budżetowe
c.Dochody z innych źródeł
2.Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole  pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami (50% składek wpłacanych przez oddział przeznacza się na potrzeby szkoły i 50 % na potrzeby danego oddziału)
3.Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
a.Dyrektor
b.Nauczyciele
c.Rady oddziałowe
d.Rada szkoły
e.Samorząd uczniowski

§14

1.Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowanie przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych
2.W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
3.W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych
§15

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisy dotyczące aktów wykonawczych do tej ustawy
§16

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Regulamin zatwierdzono uchwałą nr 2/2012/2013 w dniu 13.11.2012 r.

Rozdział V
Zmiany regulaminu i przepisy końcowe.
§17
Zmiany regulaminu odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Oddziałowych

§18
Traci moc dotychczasowy Regulamin.

§19

Regulamin wchodzi w życie z dn.  13 listopada 2012 roku
Strzelin, dn. 13 listopada 2012r.                               
………………………………………………
(Podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady)
Kliknij aby ściągnąć plik w formacie .doc