Piękna szkoła - czy taka istnieje?
Otóż odpowiedź jest prosta, pewnie, że istnieje, a poza tym, nie jest wcale tak odległa jak może się wydawać. Oczywiście, mam na myśli "moje" Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie. Dlaczego "moje"? Ano dlatego, że jestem jego uczniem. Jako drugoklasista mogę już co nieco o niej wam powiedzieć. Tylko od czego zacząć? Może od początku. Jako gimnazjalista, stojąc przed wyborem nowej szkoły, od razu wiedziałem gdzie mam złożyć podanie. LO w Strzelinie, miało do zaoferowania wiele profili klas, gdzie każdy uczeń mógł doskonalić swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania. Ja, jako wielbiciel komputerów wybrałem rozszerzenie z matematyki i fizyki. Teraz, patrząc wstecz, wiem na pewno, że mój wybór był właściwy. Przemiła atmosfera, wyspecjalizowana kadra nauczycielska oraz życzliwe podejście do uczniów to cechy jakimi mogę określić moją, a także mam nadzieję, waszą szkołę. Wiem, że  wysoki stopień nauczania dobrze przygotuje mnie do zbliżającej się matury, a także jestem pewien, że zdam ją wystarczająco dobrze, aby nie martwić się o swoją przyszłość. Dlatego nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak - Zapraszam do "mojej" szkoły.
- Ta szkoła leży najbliżej mojego domu.

- Cieszy się największą  zdawalnością  matur w powiecie.

- Tu są moi przyjaciele. Panuje przyjazna atmosfera i z przyjemnością przychodzę na lekcje.

- Można brać udział w ciekawych projektach.

- Są świetni nauczyciele. Ciekawie prowadzą lekcje i są dla nas uprzejmi.

- Szkoła wygląda jak Hogwart i od pierwszego wejrzenia się w niej zakochałam.

Liceum w Strzelinie jest jedyną szkołą w pobliżu, która zapewnia dobry start w przyszłość. Efektywna nauka, dokładne przygotowanie do matury oraz przyjemna atomosfera - to główne zalety tej szkoły, którymi kierowałam się w wyborze dalszej nauki po gimnajzum.

Dominika, kl I.
                                               Dlaczego lubiê moj¹ szko³ê?
Chodzê do 2 kl. GD. W szkole panuje mi³a atmosfera, nauczyciele s³u¿¹ pomoc¹, dobr¹ rad¹ i ciep³ym s³owem. Pracownicy szko³y zawsze s¹ pozytywnie nastawieni do uczniów. Jednym z moich dwóch ulubionych miejsc w szkole to du¿a, nowoczesna i przestrzenna sala gimnastyczna z doskonale wyposa¿onym zapleczem, dziêki któremu mamy zapewnion¹ ró¿norodnoœæ æwiczeñ doskonal¹cych nasz¹ postawê fizyczn¹ oraz pewnoœæ, ¿e na zajêciach z wychowania fizycznego nie bêdziemy siê nudziæ. Drugim miejscem, gdzie razem z moimi przyjació³mi spêdzam czas, to biblioteka szkolna. Ju¿ od pierwszego wejœcia pokochaliœmy to miejsce. Mi³e panie bibliotekarki chêtnie wypo¿yczaj¹ nam ksi¹¿ki, u¿yczaj¹ pracownie multimedialn¹. W wiêkszej czêœci biblioteki znajduje siê czytelnia, gdzie w spokoju mo¿na odrobiæ zadanie domowe korzystaj¹c z bibliotecznych zbiorów naukowych. Bardzo lubimy nasze sale lekcyjne, które s¹ œwietnie wyposa¿one, w wielu z nich s¹ projektory multimedialne wraz z ekranami, które pomagaj¹ nam- m³odym ludziom –poznaæ otaczaj¹cy nas œwiat.
Uwa¿am, ¿e ta szko³a to dobry wybór dla wszystkich pragn¹cych w przysz³oœci zdobyæ dobre wykszta³cenie.
Pozdrawiam,  Joanna Kud³a kl. 2g 
1. Co sądzisz o swojej szkole?  

Natalia: Jestem bardzo zadowolona z wyboru Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie. Szkoła jest przyjazna i otwiera wiele dróg do rozwijania moich zainteresowań czy hobby, a atmosfera jest bardzo przyjazna.

Mariola: Według mnie moja szkoła ma wysoki poziom nauczania i jest bezpieczna. Nauczyciele w niej uczący są mili i zawsze służą pomocą.

2. Co Ci się w niej podoba?

Natalia: Bardzo podoba mi się atmosfera. Uczniowie są spokojni i tolerancyjni. Nauczyciele zawsze są w stanie pomóc, w razie potrzeby czy problemów.

Mariola: Podoba mi się to, że sale są dobrze wyposażone, jest dużo konkursów, a nauczyciele służą pomocą. Panuje tu miła i sympatyczna atmosfera.

3. Co byś w niej zmienił?

Agata: Niczego bym nie zmieniła.

Katarzyna: Zorganizowałabym dodatkowe zajęcia związane nie tylko z przedmiotami szkolnymi, a także dała możliwość wyboru dowolnych rozszerzeń.


4. Dlaczego wybrałeś tę szkołę?

Agata: Wybrałam tę szkołę, ponieważ chcę być dobrze przygotowana do matury.

Wiktoria: Wybrałam ją, ponieważ znajduje się blisko mojego miejsca zamieszkania.

,,Uważam, że warto uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie. Dobrze wykwalifikowane grono pedagogiczne świetnie przygotowuje uczniów do pozytywnego zdania matury.

W Naszej szkole każdy może osiągnąć sukces oraz rozwijać swoje umiejętności i pasje.''

Kasia


,,Kierunek w liceum mat-fiz jest wspaniałym wyborem dla tych, którzy uwielbiają matematykę i nie straszny jest dla nich nawet sinus-cosinus.”

Bartek 2c


,,Jako ablosolwet tej szkoły mogę z czystym sumieniem polecić profil turystyczny, ponieważ oferuje bogate w wiedzę doznania.”

Michał z klasy turystycznej,,Z całego serca polecam profil lingwistyczno-biznesowy, ponieważ można tam dowiedzieć się najważniejszych rzeczy w dziedzinie biznesu w dodatku doskonale nauczyć się języka, który chce się rozszerzać.”

Maja 2d

,,Bardzo polecam kierunek humanistyczny, jest bardzo ciekawym kierunkiem dla osób interesujących się historią oraz literaturą, której tu nie zabraknie.”

Karolina 3b


,,Klasa biol-chem według mnie jest warta polecenia, mimo trudnego materiału wykwalifikowane grono nauczycieli bez problemu zrozumiale go wytłumaczy.”

Alicja 2a


,,W Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie dla osób ze ścisłym umysłem, polecam profil matematyczno-informatyczny. Będzie świetnym wyborem i bez problemu nauczy się tam wielu przydatnych i ważnych rzeczy.”

Aleksander 3c

,,Klasa przyrodniczo-medyczna to świetna opcja dla osób, które interesuje otaczający nas świat i różne organizmy.
Biolchem, to trzeba przyznać, niezbyt łatwy kierunek, ale z cała pewnością bardzo interesujący.
Na biologii nauczyciele korzystają z różnych pomocy naukowych, a na chemii często wykonujemy doświadczenia.”

Bardzo lubię swoje liceum. Atmosfera jest przyjemna i ciepła. Kadra pedagogiczna jest dobrze wykwalifikowana i miła dla uczniów oraz sale są świetnie wyposażone. Mogę polecić LO Strzelin każdemu.
Martyna, klasa Ia

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024

Lubię w tym liceum to że wielu nauczycieli jest bardzo sympatycznych i miłych oraz że przygotowujemy się do matury już od samego początku ,więc nie musimy się o to martwić. Wszystkie klasy są odpowiednio wyposażene do danego przedmiotu
Zuzanna, klasa Ia