Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
NAJLEPSI UCZNIOWIE KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  +  KLASYFIKACJA KLAS III
zobacz
UWAGA!

Wyjazd do Instytutu Filologii Angielskiej został odwołany z powodu małej ilości os
ób chętnych.
Umieszczono nowy plan lekcji, obowiązujący od 27 kwietnia 2015.
plan LO

plan GD
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Panem Dariuszem Stępniem - dyrektorem Strzelińskiego Ośrodka Kultury na temat podróży do Jerozolimy i nie tylko :)
Rozmowę prowadziła Dominika Ranosz.
zobacz
24 kwietnia br odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkoły przez klasy trzecie.
zdjęcia

film
Zapraszam do obejrzenia naszych "wiadomości" z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zachęcam do oglądania i czekam na Wasze opinie.
Pozdrawiam, Bartosz Kudła
zobacz
UWAGA UCZNIOWIE KOCHAJ¥CY JÊZYK ANGIELSKI!
27.04.2015r. o godzinie 13
:30 wyje¿d¿amy do Instytutu Filologii Angielskiej na wyk³ad pt. „British Ghost Story, który poprowadzi prof. Anna Budziak oraz na warsztaty jêzykowe, do wyboru: gramatyka, wymowa lub s³ownictwo. Przewidywany powrót o godzinie 18:30.
Koszt przejazdu wyniesie ok. 15 z
³.
Zapisy trwaj
¹ do 24.04.2015r. w sekretariacie szko³y.
Informujemy, iż jury pod przewodnictwem prof. S. Beresia wyłoniło spośród 205 felietonów ścisłe grono finalistów VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy IIB - Mikołaj Możny. Gratulujemy !
Bardzo miło nam poinformować, że zespół redakcyjny gazetki szkolnej "Wtyczka" został nagrodzony w konkursie na : Najciekawszą Gazetką Szkolną". Gratulujemy !
21 kwietnia odbył  się w naszej szkole po raz pierwszy egzamin gimnazjalny. Gimnazjaliści rozwiązywali  test z historii i WOS-u, a w drugiej części test z języka polskiego
zdjęcia
Dnia 22 kwietnia 2015 r (środa) odbędą się warsztaty na temat zasad autoprezentacji  dla uczniów klas drugich, zgodnie z harmonogramem:

lekcja 2 - klasa 2a, s. 109
lekcja 3 - klasa 2d, s. 109
lekcja 4 - klasa 2c, s. 109
więcej
W czwartek 16 kwietnia na Stadionie i w Parku Miejskim w Strzelinie odbył się finał VIII Strefy
w Wiosennych Biegach Przełajowych, w kt
órym brali udział nasi uczniowie.
więcej
Zapraszam do obejrzenia naszych "wiadomości" :)
Dzisiejszy odcinek dotyczy dw
óch konkursów językowych, które zostały przeprowadzone
w naszej szkole, tj, Strzeliński Poliglota oraz Bystrzak Językowy wśr
ód Gimnazjalistów. Zachęcam do oglądania i czekam na Wasze opinie.
Pozdrawiam, Bartosz Kudła


zobacz
UWAGA !!!

Nowa edycja Stypendiów Pomostowych !!!
więcej
Dnia 16 kwietnia br. w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Fizyczny.
zdjęcia
Dnia 12 kwietnia 2015 roku odbył się finał akcji Pola Nadziei zorganizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowego –Nadzieja w Strzelinie. Podczas finału został rozstrzygnięty powiatowy konkurs plastyczny „Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą i pocieszeniem”. W konkursie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.
więcej
14 kwietnia 2015 r. odbył się etap ustny konkursu „Bystrzak Językowy wśród Gimnazjalistów”. O tytuł Bystrzaka walczyło 16 gimnazjalistów z 3 szkół: z Gimnazjum Dwujęzycznego  przy ZSO w Strzelinie,
z Gimnazjum nr 2 w Strzelinie oraz z Gimnazjum w Wiązowie.
więcej
Tytuł „Strzelińskiego Poligloty 2015 ” już zdobyty!
14 kwietnia br odbył się etap ustny konkursu „Strzeliński Poliglota”. O ten tytuł wałczyło 4 kandydatów wyłonionych spośród 60 uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu
zdjęcia

więcej
Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z Panem Krzysztofem Krawczykiem, znanym i lubianym piosenkarzem i kompozytorem. Jest to pierwszy odcinek naszego nowego programu,
pt.:" Rozmawiamy z artystami". Wywiad przeprowadziła Martyna Rajewska z klasy II C.
zobacz

pozdrowienia od Krzysztofa Krawczyka dla uczniów LO


więcej
9 kwietnia w auli odby³ siê egzamin do naszego Gimnazjum Dwujêzycznego. 
zdjêcia
Znamy ju¿ wyniki II edycji konkursu „Bystrzak Jêzykowy wœród Gimnazjalistów 2015”. Do fina³u – etapu ustnego zakwalifikowali siê uczniowie, którzy z testu pisemnego uzyskali 80% i wiêcej punktów:
Jêzyk angielski:
Gimnazjum Dwujêzyczne przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelinie:
Katarzyna Kasperkiewicz – 87,5%
Hanna Prorok – 86,25%
Julia Obrocka – 90%
Zió³kowska Aleksandra – 80%
Sobociñski Micha³ – 82,5%

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia³u w nastêpnych edycjach konkursu.
Czêœæ ustna odbêdzie siê 14 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Strzelinie o godz. 10.00. w czytelni  (na parterze, w prawym skrzydle budynku).
Zapraszamy.
więcej
Zachęcamy do zapoznania się z nowościami, które nabyła nasza biblioteka szkolna.
nowoœci
w bibliotece
Wyniki konkursu „Strzeliñski Poliglota 2015”
Znamy ju¿ wyniki konkursu „Strzeliñski Poliglota 2015” z testu leksykalno-gramatycznego.
Do etapu ustnego przechodz¹ nastêpuj¹cy uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Strzelinie:
Jakub Balicki – kl. Ia
Sara Kaczmarczyk – kl. III c
Marta Bernacka – kl. I d
Aleksandra Tarczyñska – kl. Ia

Etap ustny odbêdzie siê 14 kwietnia br o godz. 9.00 w czytelni.
Szczegó³owe wyniki indywidualne mo¿ne sprawdziæ u swoich nauczycieli jêzyków obcych.
Wszystkim uczniom gratulujemy wyników i zapraszamy do udzia³u w nastêpnych edycjach konkursu.
Na Wielkanoc wszyscy przygotowujemy pisanki. Każda rodzina przygotowuje je na swój sposób.
A jak Wy wykonujecie tradycyjne jaja wielkanocne? Podzielcie się swoimi pomysłami.
Zachęcamy uczniów i absolwentów do przesyłania zdjęć na adres liceumstrzelin@gmail.com
Wszystkie prace z przyjemnością zaprezentujemy na naszej stronie.
Jako pierwszy przykład prezentujemy poniżej kraszanki wykonane przez panią Beatę Kudłę.
Z radością informujemy, że materiały filmowe przygotowane przez redaktorów naszej szkolnej strony internetowej Beaty i Bartosza Kudła oraz nasze dziennikarki Martynę Rajewską i Dominikę Ranosz są pozytywnie odbierane przez naszą lokalną strzelińską społeczność oraz redaktorów gazety Słowo Regionu, czego efektem jest umieszczanie naszych wywiadów na stronie internetowej gazety.
Ostatnio gazeta umieściła logo naszej szkoły wśród swoich partnerów medialnych. Cieszymy się z udanej współpracy z gazetą i zapraszamy do odwiedzania strony www.sloworegionu.pl
Bardzo miło mi poinformować wszystkich, że 2 kwietnia br ilość wyświetleń filmów na naszym kanale YouTube, które robię dla Was przekroczyła 100 000 !!!. Oznacza to, że mój pomysł na dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły był udany. :)

Bartosz Kudła
 
Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z Panem Dariuszem Stępniem - dyrektorem Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Warto wspomnieć, że Pan Stępień jest także związany w pewien sposób z naszym liceum.
W jaki....? Oglądnijcie materiał, to się dowiecie :)

Rozmowę prowadziła Dominika Ranosz.
Jest to drugi odcinek naszego nowego programu, pt.:"Zwykli Niezwykli".

zobacz
W dniu 28.03.2015 r. uczennice naszego liceum: Gabriela Bagińska, Kinga Bigda, Zuzanna Jania, Joanna Korgul, Kamila Sikora  i Julia Pakos biorące udział w projekcie  edukacyjnym „Młody Chemik Eksperymentuje” realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej wygłosiły prezentacje przedstawiające swój dotychczasowy dorobek naukowy.
więcej
UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!!

Na naszej stronie dostępny jest harmonogram egzaminów gimnazjalnych.

harmonogram
OG£OSZENIE DYREKTORA
Uwaga Rodzice uczni
ów liceum i gimnazjum. We wtorek 31 marca o godzinie 16.30 odbêd¹ siê spotkania œródsemestralne z wychowawcami bezpoœrednio w klasopracowniach. Prosimy uprzejmie o dokonywanie wp³at na radê rodziców u skarbnika Rady Rodziców-Pani Leokadii Matusiak-Kowalskiej, która bêdzie czeka³a na Pañstwa przy stoliku ustawionym w korytarzu za wejœciem g³ównym do budynku. Prosimy tak¿e o zakupienie kolejnego numeru gazetki szkolnej.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczê wszystkim Osobom zwi¹zanym w jakikolwiek sposób ze strzeliñskim liceum oraz gimnazjum dwujêzycznym: odpoczynku, zdrowia, radoœci, spokoju i oczywiœcie suto zastawionego sto³u œwi¹tecznego oraz mokrego dyngusa!

Dyrektor: Dorota Dr
ózd-Skorupska
28 marca weszliœmy z aparatem na dach naszej szko³y, aby pokazaæ Wam jak wygl¹daj¹ z bliska panele s³oneczne, które zosta³y niedawno zamontowane. 
zdjêcia
Zachêcamy do obejrzenia prac plastycznych naszego kolejnego ucznia. Tym razem Kacper ¯ygad³o, uczeñ klasy II C, postanowi³ zaprezentowaæ swoje rysunki. zobacz rysunki
W najnowszym numerze naszej lokalnej gazety "S³owo Regionu" ukaza³ siê artyku³ Pani Beaty Kud³a na temat konkursów jêzykowych organizowanych w naszej szkole.
artyku³

  kwiecień  2015