Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM
W  dniach 28 oraz 29.09 w strzelińskich supermarketach zauważyć można wolontariuszy - czyli uczniów naszego LO.
W dniach 25-26 września br. w budynku Politechniki Wrocławskiej odbył się Salon Maturzystów, na którym pojawiło się wiele  wyższych uczelni z całej Polski. Nie zabrakło również nas.
EKOPIKNIK
Dnia 25 września 2012r. odbył się Piknik Ekologiczny. Wzięły w nim udział trzy szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. prof. Tadeusza Konopińskiego w Ludowie Polskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie oraz szkoły gimnazjalne z Wiązowa, Borowa, Gimnazjum nr 1 i nr 2 ze Strzelina, nowopowstałe Gimnazjum Dwujęzyczne ze Strzelina, a także wychowankowie ze Specialnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Skoroszowic.
ZAWODY

27.09 ca³kiem liczna grupa uczniów z naszej szko³y wraz z p. Justyn¹ Markowsk¹ oraz p. Micha³em Bieñkiem uda³a siê na stadion nale¿¹cy do ZSP nr 1, gdzie odby³y siê Mistrzostwa M³odzie¿y Szkolnej w Lekkiej Atletyce.
Udzia³ w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez B¯ i Strzeliñskie Stowarzyszenie Dobroczynnoœci im. Matki Teresy z Kalkuty.
Szanowni Rodzice oraz Uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

Do Powiatu Strzeliñskiego, jak i do pozosta³ych szkó³ w Polsce, wkracza oœwiatowa reforma programowa dla szkó³ ponadgimnazjalnych - zak³adaj¹ca kontynuacjê kszta³cenia treœci gimnazjalnych
3 wrzeœnia w sali gimnastycznej odby³o siê oficjalne rozpoczêcie roku szkolnego 2012/2013.

Archiwum wrzesień 2012