Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, kontynuując działania prozdrowotne w zakresie promowania zdrowia, aktywności fizycznej, roli profilaktyki zdrowotnej w życiu człowieka oraz organizowania szczepień przeciwko Covid-19, serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”.

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Dolnośląski.
Celem Konkursu jest aktywna promocja szczepień przeciwko Covid-19 prowadzona w działających na terenie województwa dolnośląskiego szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 28 września 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie relacji ze zrealizowanych w szkole działań informacyjno-profilaktycznych związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19 oraz rekomendacji, która w oryginalny sposób przedstawi, dlaczego młodzi ludzie powinni się szczepić.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 19 listopada 2021 r. dyrektor szkoły, poprzez wypełnienie formularza „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”, zamieszczonego na stronie https://info.kowroc.pl
Każda szkoła, która zostanie laureatem Konkursu, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie oraz bieżącego wykorzystywania materiałów edukacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!
Z wyrazami szacunku
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Informuję, że:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2/ Kontakt do inspektora danych osobowych e-mail: inspektorodo@kowroc.pl tel. 71 340 63 23.

3/ Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, (UE) 2016/679 z 27.04.2016. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), art.6 ust.1 lit. c,

4/ Posiada Pani/Pan prawo do:

a/ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b/ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c/ przenoszenia danych,

d/ wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5/ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6/ Jeżeli przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona zgoda, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak może skutkować niezałatwieniem Pani/Pana sprawy, jeżeli podstawą przetwarzania jest, przepis prawa, lub zawarcie umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

7/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Kuratorze Oświaty;

b) zawarcia umowy.

8/ Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia Pani/Pana sprawy, a po tym okresie – przez czas oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

9/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

10/ Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych skutkować może nierozpatrzeniem sprawy.
regulamin konkursu - kliknij aby pobrać
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU - kliknij aby pobrać