Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Szkolny Konkurs Filmowy:
„HEJT? BANUJĘ!”

Organizator
Organizatorem konkursu są nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Strzelinie.
II. Cele edukacyjne i wychowawcze konkursu
- uwrażliwienie uczniów na godność własną i drugiego człowieka;
- przeciwdziałanie zjawiskom związanych z Internetem: hejtowanie, trolling, cyberbulling;
- zrozumienie niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą tj.: zniesławianie, znieważanie, fake news;
- uświadomienie zagrożeń i konsekwencji z niewłaściwego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych,
- promowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, siebie czy różnych instytucji;
- ukierunkowanie ucznia na świadome korzystanie z Internetu, który może być i powinien się stać narzędziem w promowaniu słusznych spraw, stawaniu po stronie ofiar i pokrzywdzonych,
- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
- zainteresowanie edukacją i sztuką filmową,
- rozwijanie umiejętności tworzenia krótkich filmików,
- rozwijanie kreatywności.

III.  Warunki przeprowadzenia konkursu, przekazania fotografii, wymagania techniczne
1.
Udział w konkursie jest bezpłatny i równo dostępny wszystkim uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.
2.
Zakres merytorycznych treści i umiejętności wymaganych   od uczestników konkursu.
Wiedza na temat cyberprzemocy i jej przejawów, a także   ich konsekwencji zarówno moralnych, jak i karnych.
Umiejętności związane z tworzeniem filmików – scenariusza, zdjęć, podkładu muzycznego i montażu.
3. Konkurs składa się z jednego etapu:
I etap – szkolny, który trwa od 27 lutego do 15 kwietnia 2024 roku.
4. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
a) indywidualnej – 1 uczeń jest twórcą filmiku;
b) zespołowej – grupa uczniów jest twórcą filmiku (od 2 – 6).
4. Na etapie szkolnym każdy uczestnik tj. uczeń/zespół uczniów Liceum Ogólnokształcącego powinien przekazać nagrany na pendrive (zapisany w formacie mp4) filmik trwający od 3 minut do 10 minut do p. Bartosza Kudły, który w obecności ucznia/uczniów  zgra filmik na komputer i zapisze w folderze KONKURS FILMOWY. Dopuszczalne jest przesłanie linku do filmiku na maila szkoły: sekretariat@lostrzelin.pl w wiadomości zatytułowanej Szkolny Konkurs Filmowy, a w treści wiadomości nazwiska i imiona twórców oraz tytuł filmiku. Filmik musi posiadać: ciekawy tytuł.
Kryteria wyboru prac
Przy wyborze najlepszych prac należy kierować się:
merytorycznością związaną z cyberprzemocą, szczególnie hejtem,
sugestywnością przekazu skierowanego do młodych ludzi,
etykietą językową (zakaz operowania wulgaryzmami, wyrażeniami obscenicznymi);
kreatywnością i pomysłowością;
jakością obrazu, dźwięku i montażu;
interesującym/chwytliwym tytułem filmiku;
spełnieniem warunków formalnych dot. przekazania prac przez ucznia

W konkursie mogą brać udział wyłącznie filmiki autorskie, nienagradzane w innych konkursach. Uczestnik/zespół uczestników przystępując do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne   i nieograniczone prawa autorskie do przekazanych fotografii.
Zgłaszane filmiki nie mogą naruszać przepisów prawa,
w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
5.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmików
o niskiej jakości technicznej lub niezgodnych z regulaminem.
6.Filmiki biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu
1.Oceny prac dokona komisja składająca się z nauczycieli, której przewodniczyć będzie dyrektor/wicedyrektor szkoły. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Twórcy nagrodzonych fotografii tj. laureaci I, II i III miejsca zostaną poinformowani o wynikach dnia 26 kwietnia 2024 roku.
2. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy. 
Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziane są nagrody   wraz z dyplomami.
3.Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne
i nieodpłatne publikowanie przekazanych filmowych prac oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora, a także na ich wykorzystanie w ramach realizacji celów statutowych Organizatora (działania nieodpłatne).
4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich   do przekazanych prac, zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie osoby niepełnoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.